Monday, July 25, 2016

Code tự chèn link gốc bài viết khi copy bài viết trong blogBạn muốn xem:


Chia sẻ đến các bạn code tự chèn link gốc bài viết khi copy bài viết trong blog. Đoạn code này sẽ có tác dụng khi ai đó muốn copy bài viết trên blob của bạn sẽ tự dẫn link nguồn bài viết của bạn. Ví dụ như demo hình dưới


Việc thêm đoạn code vộ cùng đơn giản bạn đăng nhập vào blog chọn Mẫu => chỉnh sửa HTML rồi tìm thẻ </head> sau đó copy đoạn code bên dưới thêm vào ngay trước thẻ </head>
<script type='text/javascript'>
function addLink(){
    var body_element = document.getElementsByTagName('body')[0];
    var selection;
    selection = window.getSelection();
    var pagelink = "<br/><br/>Xem thêm tại <a href='"+document.location.href+"'>"+document.location.href+"</a>";
    var copytext = selection + pagelink;
    var newdiv = document.createElement('div');
    newdiv.style.position='absolute';
    newdiv.style.left='-99999px';
    body_element.appendChild(newdiv);
    newdiv.innerHTML = copytext;
    selection.selectAllChildren(newdiv);
    window.setTimeout(function() {
        body_element.removeChild(newdiv);
    },0);
}
document.oncopy = addLink;
</script> 


Lưu template lại là xong!

loading...
  


Loading...


0 comments: