Saturday, July 18, 2015

Add Download and Demo Button in Blogger (Blogspot)Bạn muốn xem:


Đầu tiên, Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Chèn file css Font Awesome này vào trước thẻ </head>
<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>

Sau đó, chọn 1 trong các Style bên dưới để làm tiếp. (Lưu ý: Style 5 không cần Font Awesome)

Style 1

See the Pen xGJapa by Nguyen Duc (@ducxoan94) on CodePen.

Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: