Thursday, March 12, 2015

Tạo thanh điều khiển lên, xuống, tua, dừng, quay lại cho BloggerBạn muốn xem:
Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code này vào sau thẻ <head> rồi Lưu Mẫu lại
Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: