Monday, January 12, 2015

Phân trang tải thêm bài viết (Load More Posts) cho BloggerBạn muốn xem:Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn css này trước thẻ đóng ]]></b:skin>
.techirshloader a{text-decoration:none;display:block;width:100%;color:#3772AB;}
.techirshloader{font-family:arial, helvetica, sans-serif; padding: 8px 8px 8px 8px; font-weight:bold; text-align: center; color: #3772AB; font-size: 24px;}
.techirshloader a:hover{color: #000000;}

Đọc thêm
loading...
  


Loading...


0 comments: